yleshe
Select Page

Koshi-waza (Hip Technique)

  • Uki-goshi
  • Harai-goshi
  • Tsurikomi-goshi